Stalna novčana pomoć. Regulisana je odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti CŽR i zaštiti porodice sa djecom, prema kojima ovu pomoć mogu ostvariti lica nesposobna za rad, lica koja nemaju doboljno prihoda za izdržavanje, lica koja nemaju srodnika koji su po zakonu obavezni da ih izdržavaju ili srodnici nisu u mogućnosti da izvršavaju obavezu izdržavanja, lica koja svoju nepokretnu ili pokretnu imovinu ili dio iste testamentom ili ugovorom prenese na državnu zajednicu.

Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se Centru za socijalni rad uz odgovarajuću dokumentaciju.

Jednokratna i izuzeta novčana pomoć. je pomoć na koju imaju pravo materijalno neosigurane osobe ili porodice koje se nađu uu stanju socijalne potrebe. Zahtjev za ostvarivanje ovog prava podnosi se Centru za socijalni rad uz odgovarajuću dokumentaciju.