Oblast zaštite porodice je regulisana odredbama Porodičnog zakona FBiH (Sl.Novine FBiH 35/05) ali se oslanja i na Krivični zakon FBiH kao i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i drugim.

Poremećeni porodični odnosi.Saniranje poremećenih porodičnih odnosa provodi se kroz sljedeće aktivnosti: obavljanje razgovora i uzimanje izjava te terenske posjete porodici i savjetodavni rad na saniranju uzroka koji su doveli do poremećenih odnosa.

Posredovanje  je regulisano odredbama Porodičnog zakona FBiH (čl.45-52). To je postupak koji se pokreće po zahtjevu stranaka i koji je preduslov za pokretanje postupka za razvod braka po tužbi ili sporazumnom prijedlogu. Zakonom je određeno da je ovaj postupak obavezan kod bračnih partnera koji imaju zajedničku maloljetnu djecu. Cilj posredovanja je saniranje poremećenih odnosa i nastavak zajednice, a ukoliko se to ne desi cilj je postizanje sporazuma bračnih partnera o svim pitanjima vezano za maloljetnu djecu.

Razvod braka i povjera djece.  Pitanja razvoda braka, povjere maloljetne djece, održavanja ličnih odnosa djece i roditelja sa kojim djeca ne žive te izdržavanja djece su stavljena u nadležnost sudova, a centar kao organ starateljstva učestvuje u tom postupku radi zaštite interesa djece. U tom postupku  utvrđuje se materijalno stanje roitelja, stambene prilike roditelja, procjenjuje emocionalna vezanost djeteta sa roditeljem te se sačinjava mišljenje koje se dostavlja sudu.

Nasilje u porodici. U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti od nasilje u porodici Centar kao organ starateljstva je dužan pružiti zaštitu osobama izloženim nasilju. U provođenju ovih aktivnosti izražena je saradnja centra sa policijom i NVO. Problemi koji se javljaju u provođenju zaštite žrtve nasilja su najčešće smještaj žrtve, jer centar ne raspolaže smještajnim kapacitetima gdje bi se žrtva mogla smjestiti, zbog čega se u tu svrhu koriste usluge jedine Sigurne kuće koja se nalazi u Bihaću. Posljedica nepostojanja prihvatilišta odnosno smještajnih kapacciteta za žrtve nasilja je povratak žrtve nasilniku i rizik da se nasilje ponavlja.