Smještaj odraslih u ustanove socijalne zaštite i smještaj u drugu porodicu su prava koja su regulisana  Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite CŽR-a i zaštite porodice sa djecom FBiH i Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštite CŽR-a i zaštiti porodice sa djecom USK-a. Ova prava mogu ostvariti odrasli kojima je potrebna  stalna briga i potpora radi zadovoljavanja životnih potreba, a ne mogu ih ostvariti u krugu vlastite porodice.  Troškovi smještaja u drugu porodicu i ustanovu socijalne zaštite snosi osoba koja se smještava, roditelj i srodnik koji je dužan izdržavati tu osobu srazmjerno materijalnim mogućnostima . Ukoliko isti nemaju mogućnost da snose troškove smještaja plaća nadležno ministarstvo putem Centra za socijalni rad.

Starateljstvo odraslih punoljetnih lica je oblik zaštite punoljetnih osoba koje nisu sposobne ili nisu u mogućnosti starati se o sebi, o svojim pravima i interesima te im je pravosnažnom odlukom suda oduzeta potpuno ili djelimično poslovna sposobnost. . Ovaj oblik zaštite je regulisan Porodičnim zakonom FBiH. Poslovi starateljstva Centar vrši putem imenovanog staratelja ili neposredno preko stručne osobe.

U skladu sa zakonskim propisima pravo na ličnu invalidninu mogu ostvariti lica kod kojih je utvrđeno oštećenje organizma u visini od 90% i 100% nalazom nadležne ljekarske komisije.  Pored lične invalidnine ova lica mogu ostvariti i dodatak za njegu i pomoć drugog lica i ortopedski dodatak. Zahtjev za ocjenu oštećenja organizma podnosi se Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja preko Centra za socijalni rad, a zahtjev za priznavanje prava na ličnu invalidninu i druga prava podnosi se Centru.