Zaštita civilnih žrtava rata osigurana je odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite CŽR-a i zaštite porodice sa djecom. U skladu s apomenutim Zakonom civlnom žrtvom rata se smatra osoba kod koje je tokom rata ili neposredne ratne opasnosti usljed ranjavanja ili nekog drugog oblika ratne torture nastuplio oštećenje organizma što uključuje mentalno oštećenje ili značajno narušavanje zdravlja ili nestanak ili pogibiju te osobe.  Posebna kategroija CŽR- a su osobe koje su preživjele seksualno zlostavljanje i silovanje. Status CŽR –a priznaje se i osobi kod koje je došlo do naknadnog oštećenja organizma kao i civilnim osobama i pripadnicima snaga bivše tzv.AP ZB.