Zaštita ovih lica regulisana je  Zakonom o zaštiti lica sa duševnim smetnjama FBiH kojim je većina aktivnosti data u nadležnost policiji i zdravstvenim ustanovama.Centrima  za socijalni rad u nadležnost je dat samo smještaj ovih lica u ustanove socijalne zaštite nakon otpusta tog lica iz zdravstvene ustanove, ako  isti nema porodične podrške.