UPLATU ADMINISTRATIVNE TAKSE IZVRŠITI NA TRANSAKCIONI RAČUN GRADA CAZINA

BROJ 1 4 1 4 1 1 0 0 0 0 5 3 9 5 7 1

ŠIFRA PRIHODA 7 2 2 1 3 1

Administrativna taksa se naplaćuje u skladu sa Odlukom o općinskim administrativnim taksama i tarifi općinskih administrativnih taksa (“Službene novine Općine Cazin”, broj 4/11)